Pwy ydym ni

Yng nglyn â Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru

Ein gweledigaeth yw Gogledd Cymru gyda chyfoeth o fywyd gwyllt a fwynheir gan bawb.

Mae Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru yn un o blith 47 o Ymddiriedolaethau Natur ledled y DG ac yn un o blith 6 Ymddiriedolaeth Natur yng Nghymru.
Rydym yn elusen gofrestredig, sy'n dibynnu ar roddion ac ar gefnogaeth ein haelodau.
Gyda'ch cymorth chi, rydym yn credu y gallwn wneud llawer i warchod y bywyd gwyllt sydd ar ôl ac i wella cynefinoedd ar gyfer bywyd gwyllt Gogledd Cymru.

Amcanion Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru

  • Gwarchod bywyd gwyllt Gogledd Cymru ar gyfer y dyfodol..
  • Cynyddu'r ddealltwriaeth o fywyd gwyllt Gogledd Cymru a'i amgylchedd naturiol.
  • Defnyddio'r wybodaeth hon wrth warchod bywyd gwyllt yn ymarferol yn ein gwarchodfeydd natur ac mewn mannau eraill ledled Gogledd Cymru.
  • Sicrhau bod aelodau'r cyhoedd yn cael cyfle i fwynhau bywyd gwyllt Gogledd Cymru.
  • Mae Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru yn:
  • buddsoddi yn y dyfodol drwy helpu pobl o bob oed i werthfawrogi a deall bywyd gwyllt yn well
  • prynu a rheoli gwarchodfeydd natur
  • ymgymryd â phrosiectau sydd o fudd i fywyd gwyllt mewn trefi ac yng nghefn gwlad
  • herio datblygiadau sy'n bygwth cynefinoedd bywyd gwyllt
  • gweithio gyda'r cyhoedd, cymunedau, perchnogion tir, cynghorau lleol ac eraill i warchod bywyd gwyllt ar gyfer y dyfodol.